Закон України «Про дошкільну освіту»
Скачать 250.1 Kb.
НазваниеЗакон України «Про дошкільну освіту»
страница1/3
Дата публикации20.03.2013
Размер250.1 Kb.
ТипЗакон
www.vbibl.ru > Психология > Закон
  1   2   3

ГРУШІВІСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ЯСЛА-САДОК) «ВИШЕНЬКА»

ГРУШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ДО 2017 РОКУ

    Реформування соціально-економічної і політичної систем розвитку України припускає багатофункціональну перебудову всіх сфер діяльності, в тому числі, і в освіті , яка потребує змін в організації та у змісті сучасного педагогічного процесу.
    Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі дошкільного навчального закладу, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту

.
    Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, пристосування до змінюючих зовнішніх умов прискорює процес оновлення методів та форм роботи дошкільного навчального закладу. Тому постає питання перегляду деяких підходів до планування діяльності дошкільного навчального закладу. Значного поліпшення потребує оновлення навчальної бази закладу, використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.
    Вважаємо, що на сучасному етапі слід приділяти особливу увагу і реалізації оновлених завдань, змісту співпраці педагогів і батьків, створенню умов оптимізації цього процесу.


    Тому Концепція розвитку Грушівського дошкільного навчального закладу (я-с) «Вишенька» визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.


    Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості дошкільного закладу, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників навчально-виховного процесу.

Дошкільна освіта має забезпечити умови для соціально-морального, пізнавального, фізичного, художньо - естетичного, емоційно - ціннісного, мовленнєвого та креативного розвитку дошкільнят, виховання громадянина демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищими цінностями, незамінними чинниками соціального прогресу.

Закон України «Про дошкільну освіту» акцентує увагу на тому, що «Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на:

Забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

Формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

^ Завданням дошкільної освіти є :

  • Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

  • Виховання у дітей любові до України, шанобливе ставлення до родини, поваги народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідоме ставлення до себе, оточення та довкілля.

  • Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

  • Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

  • Здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.


У відповідності до державної політики в галузі освіти, яка сформульована у статті 4 Закону України «Про освіту» : «Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства» і є невід'ємною ланкою системи безперервної освіти, що забезпечує рівень дошкільної підготовки, достатній для подальшого здобуття освіти на наступних її етапах. Вона є тим першим соціальним інститутом, що реалізує мету загальної освіти, робить вирішальний внесок у формування інтелекту, самосвідомості нації, забезпечення її фізичного і духовного здоров’я.

Вектор дошкільної освіти, спрямовуючись у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності та відкритості дошкільного закладу, зумовлює на принципову необхідність переосмислення усіх факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, управлінських рішень, взаємо відповідальності учасників навчально-виховного процесу.

І. ІДЕЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Ідеєю дошкільного навчального закладу є: вдосконалення механізмів управління дошкільним навчальним закладом; виявлення та впровадження прогресивних ідей, новітніх освітніх методик, альтернативних технологій; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи закладу; оптимізація роботи з батьками.


    Програма визначає пріоритетний напрямок розвитку дошкільного навчального закладу: фізично-оздоровчий та гуманітарний.

    Проблема створення освітньо-виховного середовища дошкільного навчального закладу гуманітарного напрямку викликана рядом причин: недостатнім рівнем духовної, моральної, правової культури вже на етапі дошкільного дитинства. Ситуація неприйняття дитини в деяких сім’ях стає нічим іншим, як психогенно травмуючим фактором, тобто стресовою ситуацією для дитини. Тому настає гостра необхідність поліпшення стосунків між батьками і дітьми на основі широкого використання засобів етнопедагогіки, всебічного врахування умов нинішнього життя та менталітету українського народу. Змінити ситуацію в позитивному напрямку або надолужити опущене, формувати внутрішню культуру особистості – основне призначення гуманітарного напрямку

.
    Виходячи з того, що гуманітарний розвиток – це модель розвитку, яка орієнтована на максимальне розкриття потенціалу кожної дитини, ми визначили основні завдання програми:


• створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників;


• підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи;

• забезпечення безпечних умов навчання і виховання дошкільників;


• здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик, зокрема методики М.Зайцева, ТРИЗ;


• удосконалення нормативно-правового, науково-методичного, фінансово-економічного забезпечення, орієнтованого на впровадження інклюзивного навчання;


• удосконалення професійної компетентності педагогів як в умовах дошкільного закладу, так і в системі підвищення кваліфікації;


• підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу завдяки широкому впровадженню в практику роботи дошкільного навчального закладу методів та засобів комп’ютерно-орієнтованих технологій;


• надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні вмінь та навичок, необхідних для навчання в школі у групі короткотривалого перебування дітей;


• створення оновленого відповідно до вимог часу програмно-методичного забезпечення закладу;


• збереження та розвиток мережі дошкільного навчального закладу відповідно до задоволення освітніх потреб громадян села;


• оптимізація роботи з батьківською громадськістю;


• модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу.
ІІ. ПРИНЦИПИ РОБОТИ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ:

- нормативності (у роботі керуватися основними нормативними документами);
- динамічності (передбачає оперативне реагування на зміни в освітньому середовищі);
- комплексності (передбачає рівноцінну реалізацію усіх завдань, які стоять перед дошкільною установою);

- колективної та особистісної відповідальності за процес і результати діяльності дошкільного закладу;

- рефлексії (на раціональному рівні це надасть можливість конструктивно аналізувати зроблене, на емоційному – зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу в колективі).

ІІІ. СТРУКТУРА КОНЦЕПЦІЇ

Вступ

І. Ідея дошкільного навчального закладу

ІІ. Мета, завдання, принципи роботи за Концепцією

ІІІ. Структура Концепції

ІV. Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення програми

V. Очікуванні результати виконання програми


    Додатки

Загальну модель додатків до Програми ми розглядаємо як комплекс науково-методичних, матеріально-технічних, управлінських проектів, з визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У них максимально враховано:

- суспільні потреби населення щодо рівня освіти;

- запровадження нових педагогічних та управлінських технологій;

- організаційне та функціональне оновлення діяльності методичної служби;

- досягнення у галузі педагогічних новацій;

- впровадження системи постійного відстеження динаміки змін в дошкільному закладі (моніторинг якості освіти );

- реальне забезпечення відкритості та доступності освітнього закладу перед громадськістю.


Додатки до Програми сформовано у блоки:

    І блок: Формування життєвої компетентності дошкільника (з врахуванням гуманітарного підходу)

Включає проекти:

- Виховуємо, розвиваємо особистість

- Здоров’я дитини

- ранній розвиток дитини (інтеграція методики М.Зайцева в освітній процес дошкільного навчального закладу)

- Майбутній школяр

- Психологічний супровід у навчально-виховному процесі.

  ІІ блок: Управління персоналом

Включає проекти:

- Кадрова політика

- Менеджмент в колективі молодих педагогів

ІІІ блок: Формування педагогічної компетентності батьків

Включає проект «Дошкільний заклад – сім’я »

ІV блок: Матеріально-технічне забезпечення дошкільного закладу

Включає проект «Оновлений ДНЗ».

V блок: Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення програми

- Бюджетне фінансування

- Позабюджетне фінансування

- Цільові кошти

^ V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОНЦЕПЦІЇ

    Основними результатами розвитку дошкільного закладу будуть системні позитивні зміни, зокрема:

- оновлення змісту дошкільної освіти;

- морально-духовний розвиток дитини, виховання в неї ціннісного ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»; здатності приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал;
- сформованість свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;

- підвищення рівня професійної підготовки вихователів з формування духовної, моральної, правової культури дошкільника;

- раціональне використання ідей передового досвіду та розробка власних педагогічних технологій, що сприятимуть підвищенню якості знань дошкільників;

- результативність надання додаткових освітніх послуг;

- формування вмінь та навичок, необхідних для навчання в школі у групі короткотривалого перебування дітей;

- активна участь громадськості, батьків до формування освітньої політики закладу;
- зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.
    Моніторингове дослідження про результати виконання основних завдань програми буде здійснюватися у формі звіту керівника щорічно в травні.

^ Додатки

Цільові проекти щодо виконання Концепції розвитку Грушівського дошкільного навчального закладу (я-с) «Вишенька»

Блок І. Формування життєвої компетентності дитини (з урахуванням гуманітарного підходу)

^ Проект 1. Виховуємо, розвиваємо особистість

Мета: забезпечити особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних та фізичних особливостей

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальний

Термін

Джерела фінансування

примітка

Інтелектуальний розвиток дошкільника

1.

Створити розвивальні центри за методикою М.Зайцева

«Логіка світу» - центр сенсорного розвитку, логіки. мовлення

Рада закладу

2011-2017

Благодійні внески
^ Духовний розвиток дошкільника

1.

Розробити завдання, конспекти інтегрованих занять для дітей спрямованих на уточнення понять про духовні цінності (щастя, посмішка, добро, милосердя, страждання, любов)

Вихователь-методист

педагоги

2012-20132.

Розробити програму духовно-морального виховання дошкільників на основі національних традицій

Вихователь-методист

педагоги

2013-20173.

Створити картотеку українських народних ігор для дітей дошкільного віку

Вихователь-методист

педагоги

2012-2013^ Творчий розвиток дошкільників

1.

Оформити центр піскової терапії

Рада закладу

2012

Благодійні кошти
2.

Оформити куточок ігор з водою

Рада закладу

2012-20133.

Розробити конспекти занять, ігор з піском і водою для дітей раннього віку

Вихователь-методист

педагоги

20124.

Щомісяця проводити для дітей театралізовані вистави за різною тематикою

Музичний керівник

2012-2017^ Правова культура дошкільників

1.

Розробити тематичне планування, конспекти занять з правового виховання дітей старшого дошкільного віку

Вихователь-методист

педагоги

2013-20172.

Розробити програму «Формування основ духовних цінностей у старших дошкільників засобами культурно-історичної спадщини»

Вихователь-методист

педагоги

2013^ Соціально-моральний розвиток дошкільника

1.

Розробити тематичний план та орієнтовні моделі занять для дітей молодшого, старшого дошкільного віку соціально-морального спрямування

Вихователь-методист

педагоги

2013-20142.

Розробити тематичний цикл занять за творами В.Сухомлинського

Вихователь-методист

педагоги

20143.

Створити сері. Проектів екологічного спрямування для дітей старшого дошкільного віку

Вихователь-методист

педагоги

2013-2017^ Очікувані результати:

  • Розвиток інтелекту дошкільника як інтегрованого психічного явища, яке включає ряд пізнавальних процесів.

  • Виховання у дітей прагнення поступатися за законами совісті, добра, любові, милосердя, людяності в різних життєвих ситуаціях.

  • Формування соціальної компетентності дошкільника.

  • Розвиток творчої уяви, фантазування, креативного мислення особистості дитини.
  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Закон України «Про дошкільну освіту» iconЗакон України «Про автомобільний транспорт»
Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо особливості здійснення діяльності з перевезення пасажирів на таксі...

Закон України «Про дошкільну освіту» iconНаказ
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 № 779...

Закон України «Про дошкільну освіту» iconПро затвердження Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України
З метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про транспорт", Закону України "Про залізничний транспорт" та Декрету Кабінету...

Закон України «Про дошкільну освіту» iconУ кодексі України про адміністративні правопорушення
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення...

Закон України «Про дошкільну освіту» iconЗакон україни
...

Закон України «Про дошкільну освіту» iconПро затвердження Інструкції про податковий кредит
На виконання статті 5 Закону України від 22 травня 2003 року n 889-iv "Про податок з доходів фізичних осіб" та керуючись статтею...

Закон України «Про дошкільну освіту» icon"затверджено"
Товариство" діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства",...

Закон України «Про дошкільну освіту» iconПро затвердження Положення про склади тимчасового зберігання
Відповідно до статей 99 109 Митного кодексу України від 11. 07. 2002 n 92-iv І на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України...

Закон України «Про дошкільну освіту» iconПро затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України
Згідно з Указом Президента України від 27 червня 1996 року n 468/96 "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів" з метою забезпечення...

Закон України «Про дошкільну освіту» iconПро затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці...
Закону України від 18. 05. 2004 n 1721-iv "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про транзит вантажів" І з метою спрощення...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.vbibl.ru
Главная страница